Sử dụng kẹo bạc hà, kẹo cao su, hoặc miếng ngậm thơm miệng

Sử dụng kẹo bạc hà, kẹo cao su, hoặc miếng ngậm thơm miệng