Mài chỉnh, sửa soạn để dán veneer

Mài chỉnh, sửa soạn để dán veneer